Argjendë

1. Informata të përgjithshme.
2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe.
3. Paisje me certifikatë.
4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja.
5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e ekonomisë vendore dhe ndërkombëtare.
6. Mbështetje dhe hulumtim për profesione specifike (në bazë të
nevojave të biznesit).
7. Këshilla dhe lehtësim për certifikim me standarde ndërkombëtare.
8. Hapësira të lira për takime dhe biseda biznesore.
9. Këshillim në zhvillimin e bizneseve të reja vendore dhe
Ndërkombëtare.
10. Aktivitetet e biznesit që i dërgohen OAK-së i prezantohen në web-faqe dhe i shpërndahen mediave.
11. Ofrim i këshillave dhe trajtim i veçantë i biznesit.
12. Ftohen në aktivitetet e OAK –së në vend dhe jashtë.
13. Është prezent me logo të kompanisë në Web-faqe.
14. Ndihmë për sigurimin e informacionit dhe lehtësim për aplikim për grante.
15. Asistencë teknike para institucioneve publike.