Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall:

 KONKURS

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për komunikim me biznese”

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kontaktimi me bizneset;
 • Përgjegjës për inkasim;
 • Përcjell rregullisht gjendjen e anëtareve;
 • Regjistrimi dhe përditësimi në bazën e të dhënave të Odës;
 • Përgatitja e raporteve dhe planeve të punës nga baza javore;
 • Kryerja edhe e detyrave të tjera të arsyeshme të cilat kërkohen nga mbikqyrësi gjithnjë sipas rregullores dhe ligjit në fuqi;

 

Kualifikimi dhe përvoja:

Diplomë Universiteti në lëmin e ekonomisë, administrim biznesi apo në lëmi tjetër relevante;

 • Përvojë pune së paku 3 vite në financa dhe inkasim;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Njohuri shumë të mira të MS Office;
 • Shkathtësi të mira në negocim;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për komunikim me biznese duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejes së Njoftimit;
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune;
 • Dëshmi nga Gjykata që nuk jeni nën Hetime;

Ju lutemi dergoni dokumentat të skanuara në odaeafarizmit1@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është data 08.02.2019.