Mercurius Consulting anëtar i #OAK-së, është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsourcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjen e stafit
.
Ekspertiza e Mercurius Consulting është më se e nevojshme në rastet kur një problem aktual apo potencial mund të zgjidhet vetëm nga një partner profesional që nuk ndodhet në kuadër të organizatës suaj, si dhe në rastet kur organizata nuk ka kohë të mjaftueshme për t’i zgjedhur problemet dhe angazhon ndihmë të jashtme.

Për më shumë: 
https://www.facebook.com/MercuriusConsulting.co/