Misioni

Promovimi dhe shërbimi i komunitetit të biznesit si dhe nxitës i zhvillimit ekonomik në Kosovë.