“Vëllezërit e Bashkuar” Sh.p.k është kompani e licencuar për të eksploatuar, separuar dhe për të prodhuar të gjitha llojet e fraksioneve të agregateve nga shkëmbi i fortë.

Për të prodhuar Betonin e Gatshëm, vendosur atë në vepër, për të prodhuar parafabrikate të ndryshme nga betoni pasi të jenë kontrolluar sipas kërkesave teknike të standardeve Evropiane në laboratorin intern për ekzaminimin e materialeve të ndërtimit.

Misioni kryesor i kompanisë është ofrimi i vazhdueshëm i agregatit, betonit të gatshëm dhe produkteve nga betoni në pajtueshmëri me Standardet Evropiane sa i përket cilësisë, qëndrueshmërisë, dhe shërbimit efikas.

Detajet rreth veprimtarisë së kompanisë, mund t’i gjeni përmes webfaqes:

https://vbashkuar.net/