OAK mirëpret anëtarin e ri Spitalin Lindja. Kujtojmë se Spitali Lindja ofron shërbime nga Gjinekologjia, Urologjia, Pediatria, Rentgen, Laboratori Biokimik,si dhe Sterilitet me të gjitha metodat.

Për më shumë: 
https://www.facebook.com/SpitaliLindja/?__tn__=K-R&eid=ARBXXn3NkD610Woqx9EndUTEukqSrow1JfB3oAqHf0HvRZGmXgU0TyJsemvERB4iVLInQ6CpNDhcyyUR&fref=mentions