1. Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend;
  2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së;
  3. Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK;
  4. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet
    ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore;