Startues

1. Informata të përgjithshme.
2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe.
3. Paisje me certifikatë.
4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja.