Thjeshtë

1. Informata të përgjithshme.
2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe.
3. Paisje me certifikatë.
4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja.
5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e ekonomisë vendore dhe ndërkombëtare.
6. Mbështetje dhe hulumtim për profesione specifike (në bazë të
nevojave të biznesit).