Oda e Afarizmit të Kosovës

APLIKACION PËR PUNËSIM

Shkruaj saktë dhe qartë të gjitha informacionet. Të gjitha informacionet në kuadër të këtij aplikacioni do të përdoret
vetëm për brenda OAK-së. Bashkangjitni dokumentet dhe referencat apo certifikatat që shihni të nevojshme.