Oda e Afarizmit të Kosovës

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë përmes një shkrese drejtuar Kryeministrit të Kosovës dhe Ministres së Tregtisë dhe Industrisë, ka kërkuar krijimin e një Ligj mbi Odat/Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë.

Bazuar në faktin që aktualisht është në shqyrtim Ligji mbi Odën Ekonomike të Kosovës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë kërkon zgjerimin e grupit punues të krijuar për të themeluar një Ligj mbi Odat/Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, në mënyrë që përfundimisht të gjitha Dhomat/Odat të funksionojnë në kuadër të këtij ligji, e jo siç janë duke funksionuar aktualisht si Organizata Jo Qeveritare.

Republika e Kosovës që nga paslufta ka përqafuar sistemin Anglo-Amerikan që mundëson krijimin e shumë dhomave/odave dhe jo sistemin tjetër ku në shtet ekziston vetëm një Odë/Dhomë dhe antarësia është e obliguar.

Siç dihet, sistemi ligjor në Kosovë e rregullon vetëm punën e Odës Ekonomike, ndërsa të gjitha odat/dhomat tjera që funksionojnë në vend janë të krijuara si Organizata Jo Qeveritare.

Përmes këtij ndryshimi do të mundësohet rregullimi i mënyrës së funksionimit të të gjitha  Odave/Dhomave që ushtrojnë veprimtarinë në territorin e Republikës së Kosovës, përcaktohen  kushtet dhe kriteret për të hapur një odë, e gjithashtu mundëson që Odat/Dhomat të konkurrojnë  në mënyrë të barabartë me njëra – tjetrën.

Përveç kësaj, Ligji për Odat/Dhomat është edhe në favor të bizneseve, sepse Odat/Dhomat do të aktivizohen vazhdimisht më shumë se sa aktualisht, në mënyrë që komuniteti i bizneseve që ato përfaqësojnë të jetë sa më i gjerë dhe të njëjtit të përfitojnë shërbime konkrete.

Gjithashtu, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë konsideron që anëtarësimi në Oda/Dhoma  duhet të rregullohet në vullnetin e bizneseve, të cilat mund të zgjedhin se në cilën Dhomë do të antarësohen (duke e vendosur në obligative apo vullnetare, varësisht se si do të vendoset).

Republika e Maqedonisë së Veriut është një nga shtetet që ka të rregulluar Ligjin e Odave me të cilin rregullon themelimin, organizimin, punën, financimin dhe shuarjen e Odave/Dhomave  ekonomike që ushtrojnë veprimtarinë në territorin e shtetit.