Oda e Afarizmit të Kosovës

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), në bazë të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, Neni 8, shpallë:

Konkurs për pozitat:

 1. Zyrtar/e për komunikim me biznese;
 2. Zyrtar/e financiar/e dhe administrativ/e dhe
 3. PR dhe Marketing;

Nëse jeni të interesuar për një ambient pune të ngrohtë dhe miqësor, jeni kreativ dhe bashkëpunues, jeni fleksibil në punë dhe i përshtateni natyrës së punës qoftë në mënyrë individuale apo grupore, atëherë ju inkurajojmë të aplikoni në tetë (8) pozitat që Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) ka hapur.

1.     Zyrtar/e për komunikim me biznese

Disa ndër detyrat dhe përgjegjësitë përfshijnë:

 • Identifikon bizneset e reja potenciale për bashkëpunim;
 • Komunikon dhe viziton kompani të ndryshme duke përfshirë edhe klientët potencial, në zyre dhe në teren, në baza javore;
 • Ofrimi i kujdesit ndaj anëtarësisë së OAK-së;
 • Ofrimi i shërbimeve për OAK duke përdorur postën zyrtare, postën elektronike, hartim të dokumenteve për takime të ndryshme të organizuar nga dhe për OAK;
 • Analizon çështjet me interes biznesor;
 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e tyre;
 • Asistimi në zgjidhje të problemeve administrative dhe teknike të Odës;
 • Studimi i projekteve që ndihmojnë udhëheqësin/en për çështje të Odës;
 • Kryerja e detyrave të tjera të arsyeshme të cilat kërkohen nga mbikqyrësi gjithnjë sipas rregullores dhe Ligjit në fuqi.

Kushtet që duhet të plotësohen nga kandidatët potencial janë:

 • Diplomë Universiteti në lëmin e ekonomisë, politikave publike, drejtësisë, apo në lëmi tjetër relevante;
 • Përvojë pune në fushat relevante, preferohet shitje, marketing e të ngjashme;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë, çështjet ekonomike dhe politikat publike;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike e vlerësuese;
 • Shkathtësi të komunikimit dhe ndërveprimit interpersonal;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira të MS Office;
 • Aftësi ndërpersonale dhe aftësi ekipore;
 • Aftësi për të punuar nën presion të kohës;
 • Aftësi organizative;
 • Të jetë i/e motivuar, profesional dhe qasje pozitive;
 • Të jetë fleksibil dhe kreativ;
 • Të ketë patentë shofer Kategoria B;

2.     Zyrtar/e financiar dhe administrative

Disa ndër detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatit raporte të rregullta mbi pagesat dhe shpenzimet financiare;
 • Ndihmon dhe mbështetë procesin e përgatitjes së dokumenteve për anëtarët;
 • Ofrimi i shërbimeve për OAK duke përdorur postën zyrtare, postën elektronike, hartim të dokumenteve për takime të ndryshme të organizuar nga dhe për OAK;
 • Përgjigjet tek anëtarët në mënyrë efektive në kërkesat e tyre;
 • Harton planet dhe raportet mujore financiare në pajtim me mbikëqyrësin;
 • Proceson dhe regjistron të gjitha pagesat;
 • Mbanë evidencën e të hyrave dhe të dalave;
 • Përditëson informatat e anëtarëve të OAK-së;
 • Pranon, regjistron dhe arkivon në sistem të gjitha informatat, raporton në baza ditore në lidhje me marrëveshjet e reja dhe vazhdime të anëtarësisë;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera në OAK;
 • Kryerja e detyrave të tjera të arsyeshme të cilat kërkohen nga mbikqyrësi gjithnjë sipas rregullores dhe Ligjit në fuqi.

Kushtet që duhet të plotësohen nga kandidatët potencial janë:

 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Diplomë universitare në Fakultetin Ekonomik;
 • Njohuri të mira të MS Office;
 • Aftësi ndërpersonale dhe aftësi ekipore;
 • Aftësi për të punuar nën presion të kohës;
 • Aftësi organizative;
 • Të jetë i/e motivuar, professional dhe qasje pozitive;
 • Të jetë fleksibil dhe kreativ;
 • Shkathtësi të komunikimit dhe ndërveprimit interpersonal;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;

3.     PR dhe Marketing;

Disa ndër detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës;
 • Përgatit komunikatat për media dhe lajmet mbi aktivitetet e OAK-së;
 • Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat;
 • Organizon konferencat për media;
 • Ofron këshilla për OAK-në rreth komunikimit me publikun;
 • Mirëmban web faqen e Odës dhe e përditëson atë;
 • Mirëmbanë rrjetet sociale të OAK-së;
 • Përgatit raporte për OAK-në;
 • Kryen të gjitha detyrat tjera me kërkesë të mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja e punës:

 • Diplomë Universiteti në lëmin e gazetarisë, ekonomisë apo në lëmi tjetër relevante;
 • Përvojë pune në fushat relevante, gazetari, marrëdhënie me publikun apo marketing;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;
 • Etikë në punë dhe integritet i lartë;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, analitike dhe organizative;
 • Të jetë i/e motivuar, profesional dhe qasje pozitive;
 • Të jetë fleksibil dhe kreativ;
 • Shkathtësi të punës në grup, nën presion kohor dhe në përputhje me kërkesat;
 • Të ketë njohuri në fushën e mediave dhe menaxhimit të rrjeteve sociale;
 • Njohuri të gjuhës angleze;

Për të gjitha pozitat e lartëcekura, kandidatët duhet t’i dorëzojnë të gjitha dëshmitë si në vijim:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë mbi Përvojën e Punës;
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.  
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale dhe
 • Kopjen e ID-së;

Ju lutemi që dokumentet tuaja t’i dërgoni vetëm në gjuhën shqipe, në e-mail adresën: konkurset.oak@gmail.com

Afati i fundit për aplikim është data 27.01.2022.