Oda e Afarizmit të Kosovës

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall:

KONKURS

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun”

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës;
 2. Përgatit komunikatat për media mbi aktivitetet e OAK-së;
 3. Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat për prononcime dhe emisione;
 4. Organizon konferencat për media me gazetarë;
 5. Ofron këshilla për OAK-në rreth komunikimit me publikun;
 6. Mirëmban web faqen e Odës dhe e përditëson atë;
 7. Përgatitë raporte për OAK-në;
 8. Mirëmban rrjetet sociale dhe kujdeset për imazhin public të OAK-së;
 9. Kryen të gjitha detyrat tjera me kërkesë të mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

Diplomë Universiteti në lëmin e gazetarisë, ekonomisë apo në lëmi tjetër relevante;

 • Përvojë pune në gazetari apo marrëdhënie me publikun;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejes së Njoftimit, dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.    

Ju lutemi që të dërgoni dokumentat e kompletuara në odaeafarizmit1@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është data 21.02.2020.