Oda e Afarizmit të Kosovës

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e Ligjor/e”

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Merr pjesë në grupe punuese dhe diskutimet publike;
 2. Analizon dhe përgatitë rekomandimet juridike profesionale në fushën relevante;
 3. Përgatitë rekomandime profesionale për çdo projektligj, rregullore ose udhëzim administrativ apo ndonjë rekomandim tjetër;
 4. Përgatitë raporte dhe ofron këshilla profesionale nga aspekti ligjor;
 5. Kryen të gjitha detyrat tjera me kërkesë të mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

Diplomë Universiteti në Fakultetin Juridik dhe minimum 2 vite përvojë pune profesionale;

 • Njohuri dhe përvojë në analizën dhe harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në vendin tonë;
 • Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e duhet t’i dorëzoj këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejes së Njoftimit; dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.    

Ju lutemi që të dërgoni dokumentet e skanuara në gjuhën SHQIPE në email: konkurset.oak@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është data 01.07.2020