Oda e Afarizmit të Kosovës

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), në bazë të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, Neni 8, shpallë:

 Konkurs

Zyrtar/e për komunikim me biznese

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Komunikimi me bizneset dhe realizimi i takimeve;
 • Ofrimi i përkrahjes administrative dhe teknike për stafin e OAK-së në fushat kryesore të punës;
 • Ofrimi i kujdesit ndaj anëtarësisë së OAK-së;
 • Ofrimi i shërbimeve për OAK duke përdorur postën zyrtare, postën elektronike, hartim të dokumenteve për takime të ndryshme të organizuar nga dhe për OAK-në;
 • Asistimi në zgjidhje të problemeve administrative dhe teknike të Odës;
 • Komunikon dhe viziton kompani të ndryshme duke përfshirë edhe klientët potencial;
 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e tyre;
 • Studimi i projekteve që ndihmojnë udhëheqësin/en për çështje të Odës;
 • Regjistrimi dhe përditësimi në bazat e të dhënave të OAK-së;
 • Kryerja e detyrave të tjera të arsyeshme të cilat kërkohen nga mbikqyrësi gjithnjë sipas rregullores dhe Ligjit në fuqi.
 • Analizon çështjet me interes biznesor;

Kualifikimi dhe përvoja e punës:

 • Diplomë Universiteti në lëmin e ekonomisë, politikave publike, drejtësisë, apo në lëmi tjetër relevante;
 • Përvojë pune në fushat relevante, preferohet shitje, marketing…;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë, çështjet ekonomike dhe politikat publike;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike e vlerësuese;
 • Shkathtësi të komunikimit dhe ndërveprimit interpersonal;
 • Njohuri të gjuhës angleze;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Komunikim me biznese duhet t’i dorëzoj këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë mbi Përvojën e Punës;
 • Kopjen e ID-së; dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.    

Ju lutemi që dokumentet tuaja t’i dërgoni në gjuhën shqipe, në e-mail adresën: konkurset.oak@gmail.com

Afati i fundit për aplikim është data 02.11.2021.