MNL Consulting, anëtare e e OAK, është kompani e çertifikuar për siguri dhe shëndet në punë, ofron shërbime të konsulencës për standardet ISO, asistencë deri në çertifikim, bënë vlerësimin e rrezikut në punë, trajnime bizneseve për siguri në punë, trajnim për mbrojtjen nga zjarri. Po ashtu bënë matjen e kushteve mikroklimatike në vendin e punës dhe matje të fushave magnetike.