Oda e Afarizmit të Kosovës

 1. Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend;
 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së;
 3. Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK;
 4. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet
  ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore;
 5. Lobim për takim B2B me bizneset anëtare;
 6. Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore;
 7. Promovimi i aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në
  rrjetet sociale të odës;
 8. Lobim për përkrahje në zgjidhje të problemeve sektoriale;
 9. Ofrim i këshillave në raport me ligjet dhe Institucionet shtetërore;
 10. Ndihmë për sigurimin e informacionit dhe lehtësim për aplikim për grante
  nga Institucionet vendore;
 11. Ofrim i këshillave dhe organizimi i takimit në raport me ligjet dhe Instituci-
  onet shtetërore dhe shoqërim nga OAK në takime;
 12. Ftohet në aktivitetet e OAK –së në vend dhe jashtë;
 13. Është prezent me logo të kompanisë në ballinën e web faqes dhe ambi-
  entet e OAK-së;
 14. Në rast të promovimit të biznesit apo produkteve të biznesit, OAK i fton
  bizneset anëtare dhe mediat;
 15. Lobon dhe ndërmjetëson me institucionet për pjesëmarrje në aktivitetin
  tuaj;
 16. Lobim për takim me institucionet përkatëse lidhur me kërkesat specifike
  të biznesit;
 17. Informim për pjesëmarrje në konferenca/ vizita studimore/ panaire të
  ndryshme investuese vendore dhe ndërkombëtare (sipas fushës së biznesit
  përkatës);
 18. Marketing në rrjetet sociale të OAK-së dhe web faqen.